Voorwaarden voor het gebruik van de website

I/ WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever: Deze internetsite (www.sothys.nl) is eigendom van de firma SOTHYS NEDERLAND BV, vennootschap naar Nederlands recht met een kapitaal van 23.000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Industrieweg 4-6, 2871 JE Schoonhoven (Nederland), BV , tel: 0180-522838,e-mail sothys@hetnet.nl

Directeur van de publicatie: Mevrouw Ineke VOLLEMANS in haar hoedanigheid van directeur van de firma SOTHYS NEDERLAND BV.
Hostingdienstverlener : De site wordt gehost door de firma Amazon Web Service, 410 Terry Avenue North Seattle, Postbus 81226 Seattle, WA 98109-510, Verenigde Staten, tel: (206) 266-4064,

copyright@amazon.com

Toepasselijk recht : Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De Nederlandse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om uitspraak te doen in geschillen die direct of indirect verband houden met de toegang tot deze
internetsite of het gebruik daarvan.
Contact : Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze voorwaarden kunt u sturen naar de firma SOTHYS NEDERLAND BV, Marketing Service, Industrieweg 4-6, 2871 JE Schoonhoven (Nederland) of via e-mail naar sothys@hetnet.nl

II/ TOEGANG TOT DE SITE / AANSPRAKELIJKHEID

Toegang tot de site:

Deze voorwaarden voor de toegang tot de site en het gebruik daarvan worden verondersteld zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke bezoeker die toegang neemt tot de site nadat deze online is gegaan. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door de online plaatsing ervan en worden verondersteld te zijn aanvaard onder dezelfde voorwaarden als de hierboven genoemde. De site is gratis en vrijelijk toegankelijk voor iedereen die beschikt over een internetverbinding. De telecommunicatiekosten komen voor uw rekening. De toegang tot bepaalde functies van de site kan echter beperkt zijn. Zo is de aanmaak van een klantaccount voorbehouden aan meerderjarigen.

Aansprakelijkheden:
De firma SOTHYS NEDERLAND BV stelt de middelen ter beschikking die nodig zijn om u beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden. SOTHYS NEDERLAND BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, de onbeschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of welke andere kwaadaardige software ook op deze website. De firma SOTHYS NEDERLAND BV verzekert en/of verleent geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie met betrekking tot de site of een deel daarvan.

De firma SOTHYS NEDERLAND BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard en gevolgen daarvan, die voortvloeit uit de toegang tot de site of de onmogelijkheid om daartoe toegang te krijgen of het gebruik van de site.

III/ INTELLECTUELE EIGENDOM / BEELDRECHT
De firma SOTHYS PARIS (RCS PARIS 451 170 807) [handels- en vennootschappenregister te Parijs] is houder van de rechten van intellectuele eigendom en de persoonlijkheidsrechten die direct of indirect verband houden met de site of bepaalde onderdelen waaruit de site bestaat en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of de houder daarvan.

De firma SOTHYS NEDERLAND BV kan tevens direct eigenaar zijn van rechten van intellectueel eigendom en persoonlijkheidsrechten die betrekking hebben op bepaalde onderdelen waaruit de site bestaat en die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en beeldrechten, als oorspronkelijke eigenaar of met toestemming van de eigenaar of houder daarvan.

Elk gebruik via welke procedure dan ook (met name: downloaden, reproductie, transmissie of weergave) van de site of een deel daarvan of een van de onderdelen waaruit de site bestaat (met name: foto’s, afbeeldingen, teksten, merken, logo’s en domeinnamen) voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik zonder commercieel oogmerk is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma SOTHYS PARIS of de firma SOTHYS NEDERLAND BV uitdrukkelijk verboden. Elk onrechtmatig gebruik van een van deze onderdelen vormt een inbreukmakende handeling die strafrechtelijk wordt bestraft. Elk rechtmatig gebruik dient te geschieden met inachtneming van de auteursrechten en met name met vermelding van de auteur van het gereproduceerde werk.

IV/ INFORMATIE OP DE SITE

Algemene informatie: De firma SOTHYS NEDERLAND BV streeft ernaar de inhoud van de site up-to-date te houden en de gebruikers juiste informatie te verstrekken. De firma SOTHYS NEDERLAND BV kan echter niet garant staan voor de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op de site. De firma SOTHYS NEDERLAND BV wijst alle aansprakelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid of nalatigheid met betrekking tot de gegevens die beschikbaar zijn op de site en voor elke schade die resulteert uit misbruik door derden die heeft geleid tot een wijziging van deze gegevens.

Hyperlinks : De site kan links bevatten naar andere sites. De firma SOTHYS NEDERLAND BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of de inhoud die op deze sites staat of die is verkregen met behulp van deze sites. Hyperlinks naar de site mogen uitsluitend worden geplaatst met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma SOTHYS NEDERLAND BV.

V/ PERSOONSGEGEVENS
De firma SOTHYS NEDERLAND BV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers van de site en heeft hiertoe het volgende beleid ingevoerd:

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct (zoals een naam) of indirect (zoals een ID of een code) informatie kunnen verschaffen over een natuurlijke persoon.


Welke gegevens worden verzameld door de firma SOTHYS NEDERLAND BV?


In het kader van uw gebruikerservaring met onze site zijn wij genoodzaakt persoonsgegevens te verzamelen die betrekking hebben op u. U kunt ons uw persoonsgegevens op verschillende manieren via onze site bekendmaken:
→ Direct: deelname aan prijsvragen;
→ Indirect: cookies.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens bij derden. Wij zien erop toe slechts gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om u een gebruikerservaring te kunnen bieden die zo aangenaam mogelijk is en die zo goed mogelijk is afgestemd op uw behoeften en om u de diensten te leveren waarvoor u zich hebt aangemeld.
Hiervoor is altijd uw toestemming vereist behalve in de gevallen waarin wij handelen in het kader van de uitvoering van een contract dat met u is afgesloten (zoals een verkoopcontract).
De velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn gemarkeerd met een sterretje.
De volgende gegevens kunnen worden verzameld:
Situatie die aanleiding kan geven tot het verzamelen
van persoonsgegevens
Aard van de verzamelde gegevens
Doel van de verwerking die wordt uitgevoerd door SOTHYS
PARIS
Aard van de toestemming van de gebruikerBewaartermijn van de gegevensVerzoek om informatieBedrijfsnaam, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer,
e-mailadresU antwoord gevenToestemming3 jaar vanaf de laatste hervattingPromotionele activiteiten (prijsvragen)Achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer van de
deelnemersCommuniceren rondom de commerciële activiteiten. U
commerciële mededelingen sturen.ToestemmingTijdsduur die nodig is voor het doel van deze activiteitSurfen (gegevens die worden verzameld via cookies)(Zie hiervoor de paragraaf over cookies)Opgemerkt dient te worden dat de vermelde bewaartermijnen betrekking hebben op het bewaren in een actieve database en op de bewaring in een intern archief.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking? Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking komt overeen met de persoon die de verwerkingsdoelen en -wijzen. Deze persoon is direct verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Degene die verantwoordelijk is voor de verwerking is de firma SOTHYS NEDERLAND BV.

Veiligheid en bewaring van de gegevens? Wij verzekeren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en zorgen voor de technische middelen waarmee deze gegevens bewaard kunnen worden. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde software met beperkte en gecontroleerde toegang.

Wat zijn uw rechten?
In overeenstemming met de geldende regelgeving beschikt u over het recht op informatie (beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie in duidelijke en eenvoudige bewoordingen ontvangen), het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie, het recht van verzet, het recht op gegevenswissing en het recht op beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
In geval van uitoefening van uw recht van verzet en/of uw recht op gegevenswissing en/of uw recht op dataportabiliteit en/of uw recht om vergeten te worden is het voor ons onmogelijk bepaalde diensten te realiseren.
Overigens beschikt u over de mogelijkheid uw toestemming voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
U beschikt tevens over het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een beroep in rechte in te stellen.

Contact
:
Vragen over dit onderwerp kunt u indienen bij de firma SOTHYS NEDERLAND BV op het volgende adres: Industrieweg 4-6 2871 JE Schoonhoven.

VI/ COOKIES
Om de gebruiksvriendelijkheid en de functionaliteit van onze site te verbeteren en ons te helpen u informatie en diensten van hogere kwaliteit te bieden, kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de site via cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een gegevensbestandje waarmee wij informatie registreren met betrekking tot uw surfgedrag op de site (deze gegevens worden direct door ons of via onze partners verzameld).


Welke cookies kunnen worden gebruikt door SOTHYS NEDERLAND BV?


Op de site kunnen meerdere typen cookies aanwezig zijn. Het gaat om cookies met de volgende doeleinden:
- Cookies die nodig zijn voor de werking van de site;
- Cookies die worden gebruikt in het kader van publieksmeting;
- Tracking cookies van sociale netwerken die worden gegenereerd door ‘sociale-media-knoppen’;
- Identificatiecookies;
- Cookies die verband houden met activiteiten met betrekking tot gerichte reclame (cookies van derden).
  • Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site en voor het surfen op de site. Dankzij deze cookies hebt u toegang tot de belangrijkste functionaliteiten van de site.  • Cookies voor publieksmetingenDeze cookies zijn bedoeld om de statistieken op te stellen over de bezoeken aan de site en de verschillende rubrieken van de site en over het gebruik van de diensten die op de site worden aangeboden.  • Tracking cookies van sociale netwerkenDe site biedt knoppen waarmee bepaalde inhoud op de site kan worden gedeeld via de platformen van sociale netwerken.
Deze knoppen maken dus gebruik van cookies om het surfgedrag van de internetgebruikers te volgen.
Het gaat bijvoorbeeld om de knop ‘Delen’ van sociale netwerken.
Wanneer u op een van deze knoppen klikt, wordt de pagina van het betreffende sociale netwerk getoond. Wanneer u niet op de knoppen klikt die beschikbaar zijn op de site, kunnen de sociale netwerken die deze knoppen ter beschikking hebben gesteld toch de gegevens over de verbinding en over het surfgedrag op de site vaststellen.
De cookies worden rechtstreeks door de sociale netwerken geplaatst. Uw keuzes met betrekking tot het plaatsen van deze cookies moeten dus ook worden doorgevoerd bij de sociale netwerken. Raadpleeg daartoe rechtstreeks de internetsites van de sociale netwerken en hun beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.  • IdentificatiecookiesIdentificatiecookies worden gebruikt in het kader van de aanmaak van en/of de verbinding met de gebruikersaccount op de site.
  • Cookies die verband houden met activiteiten met betrekking tot
    gerichte reclame (cookies van derden)
Wanneer u toegang neemt tot de site, kan een cookie worden geregistreerd op uw computer.
Deze cookies hebben als doel ons in staat te stellen u aangepaste reclame-inhoud aan te bieden.

Toestemming voorafgaand aan de plaatsing van cookies

Wij gaan ervan uit dat u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van cookies voor de site als:
- u de site blijft gebruiken als u op de knop ‘alles accepteren’ van de banner met informatie over het gebruik van cookies hebt geklikt of op een onderdeel van de site zoals een afbeelding, titel of een knop, of wanneer u naar een pagina bent gegaan anders dan de pagina via welke u toegang hebt gekregen tot de site bij u eerste verbinding.
- u blijft surfen zonder de tracers in te stellen, nadat u hebt geklikt op de knop ‘personaliseren’ van de banner met informatie over het gebruik van cookies.
In dit geval wordt uitdrukkelijk aangegeven dat u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van alle cookies van de site.
Die toestemming is slechts dertien maanden na de eerste plaatsing op uw computer geldig. Zodra deze termijn is verstreken, wordt u opnieuw gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies op de site. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot de plaatsing van cookies door de site op elk moment wijzigen via de module ‘beheer van de services’ rechtsonder op uw scherm.

Cookies weigeren
Houd er rekening mee dat instellingen van invloed kunnen zijn op de voorwaarden voor uw toegang tot de services van de site. Zonder deze cookies loopt u het risico geen gebruik te kunnen maken van functies die essentieel zijn voor het surfen op onze site.

Hoe beheert u uw keuzes?
U kunt uw cookies beheren door deze direct in uw browser handmatig te configureren. De configuratie verschilt per browser en wordt beschreven in het helpmenu. Hierin wordt uitgelegd hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Dit zijn de helppagina’s voor:

Internet Explorer™:
href="http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies"
>
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:

https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Chrome™:
href="http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647"
>
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-Cookies

Opera™:

http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html